• IOS Image Rotator
  • IOS Image Rotator
Strona główna 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Dział reklamy Kontakt Partnerzy - dystrybucja


Nie masz jeszcze konta? Załóż konto

Czy podoba Ci się nasz nowy portal?

Wyniki
Jakich artykułów chciałbyś więcej znaleźć w gazecie?

Wyniki

EMERYTURY DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W SZKODLIWYCH WARUNKACH

Pracujący urodzeni po 1948 r. mogą złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Wniosek ten należy złożyć po 2008 roku, ale przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Dotrzymanie tego terminu spowoduje naliczenie emerytury na starych zasadach.

Uprawnionymi do wcześniejszej emerytury są zatrudnieni przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. Wykaz zawodów w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych znajduje się w rozporządzeniu w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Poniżej publikujemy fragment wykazu dotyczący prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych - prac budowlanych i leśnych.

Wykaz A

Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do

niższego wieku emerytalnego.

DZIAŁ V. W BUDOWNICTWIE I PRZEMYŚLE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

1. Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich

wykopach

2. Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych

3. Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych

4. Prace zbrojarskie i betoniarskie

5. Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości

6. Prace malarskie konstrukcji na wysokości

7. Prace przy wykonywaniu konstrukcji nadbrzeży, falochronów oraz

innych budowli hydrotechnicznych w nawodnionych wykopach lub

na styku woda–ląd

8. Prace cykliniarskie

9. Prace dekarskie

10. Prace kamieniarskie

11. Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych

12. Prace przy produkcji materiałów azbestowo-cementowych

13. Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem

klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne

14. Prace przy produkcji cementu

15. Prace przy produkcji betonu kruszywowego

16. Prace przy produkcji wapna

17. Prace przy produkcji gipsu półmokrego

18. Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń

19. Prace przy produkcji wyrobów ze szkła kryształowego

20. Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowanie masy

dolomitowej

21. Produkcja elementów budowlanych z pyłów dymnicowych.

DZIAŁ VI. W LEŚNICTWIE, PRZEMYŚLE DRZEWNYM I PAPIERNICZYM

1. Prace drwali

2. Prace przy zrywce i wywózce drewna z lasu

3. Obsługa urządzeń do mechanicznego rozdrabniania drewna (produkcja

rębków)

4. Prace przy suchej destylacji drewna i węgla aktywnego

5. Impregnowanie drewna metodą dyfuzyjną i ręczną oraz wybielanie

wikliny

6. Impregnowanie płyt pilśniowych bardzo twardych olejami z hartowaniem

7. Prace w klejowniach z użyciem klejów zawierających rozpuszczalniki

organiczne

8. Politurowanie ręczne

9. Produkcja masy zapałczanej zawierającej fosfor, dwuchromian potasu,

biel cynkową, siarkę oraz dwutlenek magnezu

10. Rozdrabnianie gliny i kaolinu do produkcji ołówków

11. Wyładowywanie dyfuzorów przy ekstrakcji garbników

12. Prace ładowaczy pieców pirytowych, piecowych pirytu, aparatowych

siarkowni

13. Roztwarzanie surowców włóknistych metodą siarczanową i siarczynową

w oddziałach warzelni

14. Wytwarzanie kwasów i ługów warzelnych

15. Wytwarzanie chemicznych środków bielących i bielenie mas włóknistych

16. Produkcja oleju talowego i węglanu wapnia

17. Hydrotermiczna obróbka drewna

Za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się:

- pracowników organów kontroli państwowej,

- pracowników organów administracji celnej,

- pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną,

- dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji, organach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objętych układem zbiorowym pracy dziennikarzy,

- nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy Karta Nauczyciela,

- żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej,

- pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Z prawa do emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach mogą korzystać także pracownicy zatrudnieni u prywatnych pracodawców.

Należy pamiętać, że z prawa do wcześniejszej emerytury może skorzystać tylko taki zatrudniony, który prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. A emerytura przysługuje tylko wtedy, gdy praca była wykonywana w ramach stosunku pracy lub stosunku służby.

Podczas ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, nie bierze się pod uwagę okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenie na wypadek choroby lub macierzyństwa, a więc okresów:

- niezdolności do pracy,

- urlopu dla poratowania zdrowia,

- urlopu szkoleniowego,

- okresów chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych lub rehabilitacyjnych.

Nie bierze się także pod uwagę okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego czy też okresów służby wojskowej niezależnie od tego, w jakim okresie zostały przebyte. Natomiast okres urlopu wypoczynkowego traktuje się na równi z okresami wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., będący pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach na stanowisku wymienionym w wykazie A załącznika do rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego, mogą przejść na emeryturę, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- kobieta osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 55 lat, a mężczyzna 60 lat,

- posiadają łącznie okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Osoby urodzone po 1 stycznia 1949 r. mają prawo do emerytury w obniżonym wieku, jeśli spełnią łącznie następujące warunki:

- nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa,

- warunki do uzyskania emerytury określone w rozporządzeniu w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze spełnią nie później niż do 31 grudnia 2008 r.

Jeśli osoby urodzone po 1948 roku chcą mieć emeryturę obliczoną według starych zasad, muszą wniosek o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnym charakterze złożyć przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego.

Podstawa prawna

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.). pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.)


REDIX
ATLAS
Loba-Wakol
DĄBEX
TROTEC
Arbotec
Bostik


Baza dyplomowanych parkieciarzy

Baza dyplomowanych parkieciarzy

Profesjonalny Parkiet Sp. z o.o.
ul. Goławicka 1/31
03-550 Warszawa
tel. (22) 409-07-02

biuro@parkieciarzeosp.com.pl

Profesjonalny Parkiet Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy Władze OSP
Copyright by Profesjonalny Parkiet. Fachowe Pismo Dla Branzy Parkieciarskiej 2010. Wszystkie prawa zastrzezone.